AP på avveie i beste mening!


54c274884fa7eVi kunne lese i Vårt land om forslaget til nytt partiprogram i Arbeiderpartiet. Her foreslår AP at de vil stille krav til trossamfunnene på flere felt, herunder krav om 40% kvinneandel i styrene. La meg begynne med å si at det er helt riktig og absolutt på tide å kunne stille slike krav til trossamfunn som mottar statsstøtte. Religionsfriheten handler om individer og deres tro, men det å gi penger og støtte til trossamfunn har ingenting med religionsfriheten å gjøre. Det er innenfor religionspolitikken ethvert land fritt fører overfor sine borgere. Det er både rett og rimelig og svært nødvendig at det stilles krav, både administrativt, organisatorisk og samfunnsmessig til alle som mottar økonomisk støtte.

Trossamfunnene skal også ha orden og bidra til brobygging og økt forståelse for integrering av sine medlemmer og trosfeller i det store samfunnet. Dersom noen bryter med dette og  motarbeider storsamfunnet på den måte at det kommer til skade, eller begrenser enkelte grupper, skal den økonomiske støtten opphøre umiddelbart. Det faktum at Ap vil nedfelle dette og sette det ut i livet er velkomment.

Imidlertid må jeg reagere på det sterkeste på unntaket som Ap setter, blant annet innen kravet om 40% kvinneandel til styrene. Det er nemlig slik at partiet åpner for at de teologiske organene i trossamfunnene skal få fritak for kravet om kvinnelige styremedlemmer.

Riktignok snakker vi her om alle trossamfunn innenfor alle typer religioner, og at forslaget ikke skal sees i sammenheng med ett bestemt trossamfunn. Men signaler og effekt må vurderes opp mot hvert eneste av de forskjellige trossamfunnene. Det er nemlig slik at gjennom å gi et slikt unntak “anerkjenner eller aksepterer” man at teologiske spørsmål er forbeholdt menn.
Det er noe uklart hva AP mener med “teologiske organer”. Begrepet har en definisjon i de forskjellige trosretningene, for eksempel innenfor de muslimske trossamfunnene har vi ikke i Norge noen “lærd” som kan defineres som det teologiske organet. Det nærmeste man kommer til en slik definisjon (som i seg selv er feil rent materielt, men for eksperimentets skyld) er moskeene. Tatt i betraktning hvordan moskeene er organisert, kan man etter Aps forslag se for seg at samtlige styrer for moskeene søker fritak for å ha kvinneandelen oppfylt i styrene, eller om man skal begynne å velge hvilke av disse moskeene som skal oppfattes å ha “teologiske organer”  (selv i samarbeid med muslimske organisasjoner) så kommer vi i en slik situasjon hvor staten tvinger frem noe teologisk organ som er “falskt”. Eller en tilpasset form som man lager for å oppfylle bildet som Ap tegner i utkastet.

Ser vi på internasjonale bevegelser hvor det faktisk jobbes nå for å få kvinnene i sentrale posisjoner også på den teologiske arenaen, fremstår Aps unntak som et kraftig slag i ansiktet til utvikling. Der er Ap opprettholder en uforståelig, gammeldags og kunnskapsløs del av historien. Ap lover at dersom de kommer til makta skal de sette krav. Og hvis de får makta, da er det staten vi snakker om, og staten i et sekulært land skal ikke blande seg inn i et sånt type spørsmål. Dersom partiet ikke klarer å finne en formulering som er bedre enn den de har i dag, bør partiet holde seg langt vekk fra å ta stilling til dette. Slik det nå ser ut, har Ap forsøkt å ikke blande seg inn i trossamfunnenes indre liv. Gjennom å gi dette unntaket har de nettopp blandet seg inn i trossamfunnenes indre liv, og gitt mulighet for en sementering av en kjønnsdeling som de i utgangspunktet har forsøkt å motvirke.

I dag finnes mange kvinner både i verdenssammenheng og ikke minst i Norge som er godt kvalifisert, faglig, akademisk, til å delta i teologiske spørsmål. Denne “anerkjennelsen” er en total bom fra Ap uansett hvor velmenende den skulle være.

Ap bør gå en runde til i tenkeboksen og finne ut hva som dypest sett er målsettingen, og søke å forhindre at de legger snublesteiner både for seg selv og egen politikk og et stort sett av trossamfunn som skal og må jobbe for en utvikling i tråd med storsamfunnets ønsker.

Blogglisten hits

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *